Dansk som andetsprog

Rybners, Fabriksvej 5, 7800 Skive
9. marts 2023 Kontakt skolen
Rybners, Transitvej 60, 7100 Vejle
1. marts 2023 Kontakt skolen
Rybners, Vejleåvej 11 B, 2635 Ishøj
2. april 2024 Valgt Optaget
Valgte hold
Kursussted Rybners, Vejleåvej 11 B, 2635 Ishøj
Varighed 40,0 dage
Deltagerpris Ikke angivet
Pris for ledige 3243,16 kr. -
Pris udenfor AMU-målgruppe 3243,16 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 07:00 - 10:42
Beskrivelse Dansk som andetsprog
Kontaktperson Janne Renatha Holm
Telefonnr 79134479
Email jrh@rybners.dk
Minimum antal deltagere 5
Maksimum antal deltagere 10
Status Optaget
Fag til kurset:
Dansk som andetsprog for F/I, basis
Skolefagkode: 45545
Varighed: 40,0 dage
Timer pr dag: 3,7

Pris for ledige: 3243,16 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis man har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse og faget findes på positivlisten)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3243,16 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til personer med dansk som andetsprog, som arbejder inden for de jobområder, hvor der tilbydes AMU-uddannelser.

Formål:
Deltagerne kan anvende dansk som andetsprog på et elementært niveau. De har kendskab til det mest centrale almene og specifikke fagsprog inden for et relevant fagområde. Målet er at kunne varetage relevante jobfunktioner.

Indhold:
Deltagerne har et elementært kendskab til relevant specifikt fagsprog og kan anvende det til at forstå og kommunikere mundtligt om fagområdets centrale begreber, fx materialer, maskiner, udstyr og arbejdsprocesser. Deltagerne har et elementært kendskab til alment fagsprog og kan anvende det til at forstå og kommunikere mundtligt om almene processer, handlinger, tilstande og egenskaber inden for fagområdet. Heri indgår anvendelse af relevante begreber inden for regning, matematik og forskellige afbildningsformer. Deltagerne har et elementært kendskab til det danske sprogs grammatik og kan i nogen grad gøre brug heraf i den faglige og almene kommunikation. Deltagerne kan på et elementært niveau kommunikere på dansk om planlægning og udførelse af arbejdsprocesser, og de kan søge og formidle relevante informationer, blandt andet ved hjælp af IT. Deltagerne kan på et elementært niveau anvende deres flerkulturelle kompetencer til at orientere sig i forhold til det danske arbejdsmarked og branchens arbejdspladskultur. Deltagerne har et elementært kendskab til det danske arbejdsmarked og uddannelsessystem og kan orientere sig i forhold til jobmuligheder og eventuel yderligere uddannelse.   Uddannelsen er for personer, der har dansksproglige forudsætninger svarende til minimum en bestået "Prøve i Dansk 1", jf. danskuddannelse efter Lov om danskuddannelse for voksne udlændinge m.fl. På basisniveauet er deltagernes generelle ordforråd begrænset, og deres mundtlige og skriftlige kommunikation er præget af en lav grad af kompleksitet og korrekthed i dagligdags kommunikationssituationer.   De sproglige færdigheder, der lægges vægt på i denne arbejdsmarkedsuddannelse, er primært at lytte, tale og læse, mens de skriftlige færdigheder vægtes i mindre grad.